bang

bang
I
[bæŋ] n հարված, շրխկոց. He got a bang on his head Նրա գլխին հարվածեցին. The door shut with a bang Դուռը շրխկոցով փակվեց. (պայթյուն, կրակոց) go bang պայ թել (հրա ցանը). A gun went of with a bang Հրացանի կրակոց լսվեց. bang of hair ճակատի մազափունջ, խոպոպ. go over with a bang մեծ հաջողություն ունենալ
II
[bæŋ] v խփել, հարվածել. շրխկացնել, շրխկալ. The gun banged Հրացանը ճայթեց. The door banged shut Դուռը շրխկոցով փակվեց. bang the table with the fist սեղանին բռունցքով հարվածել bang down the receiver լսափողը շպրտել/ցած գցել. be bang on time ճիշտ ժա մանակին գալ
III
[bæŋ] int թրա՜խկ, շրը՜փ

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • bang — bang …   Dictionnaire des rimes

 • Bang — is commonly used as an onomatopoeia for a sound, mostly that of an explosion.Bang or bangs may refer to: *Fringe (hair), hair that is combed forward and cut short on the forehead, known as bangs in North America *!BANG!, a professional wrestling… …   Wikipedia

 • bang — [ bɑ̃g ] interj. et n. m. inv. • 1953; empr. à l angl. 1 ♦ Onomatopée exprimant le bruit d une explosion violente. 2 ♦ N. m. inv. Déflagration accompagnant le franchissement du mur du son. Les bang des avions supersoniques. Astron. Le grand bang …   Encyclopédie Universelle

 • Bang Pa-In — บางปะอิน Provinz: Ayutthaya Fläche: 229,1 km² Einwohner: 73.630 (2000) Bev.dichte: 321 E./km² PLZ: 13160 …   Deutsch Wikipedia

 • Bang — steht für: Brucellose, eine Infektionskrankheit eine in Kamerun übliche Bezeichnung für Lophira alata (auch: Bongossi) Bang!, ein 2002 erschienenes Kartenspiel von Emiliano Sciarra Bang ist der Familienname folgender Personen: Andreas Bang Haas… …   Deutsch Wikipedia

 • Bang Bo — บางบ่อ Provinz: Samut Prakan Fläche: 245,0 km² Einwohner: 85.208 (2000) Bev.dichte: 348 E./km² PLZ: 10560 …   Deutsch Wikipedia

 • Bang Na — บางนา Daten Provinz: Bangkok Fläche: 18,789 km² Einwohner: 101.590 (2005) Bev.dichte: 5406,8 E./km² PLZ: 10260 …   Deutsch Wikipedia

 • bang — bang·al·ay; bang; bang·i·a·ce·ae; bang·i·a·les; bang·ing; bang·i·oi·de·ae; bang·kal; bang·os; bang·ster; ge·bang; jing·bang; lum·bang; pa·lem·bang; pro·bang; she·bang; bang·er; gang·bang·er; head·bang·er; in·ter·ro·bang; bang·kok; bang·i·a·ceous; …   English syllables

 • bang — ► NOUN 1) a sudden loud sharp noise. 2) a sudden painful blow. 3) (bangs) chiefly N. Amer. a fringe of hair cut straight across the forehead. ► VERB 1) strike or put down forcefully and noisily. 2) make or cause to make a bang …   English terms dictionary

 • Bang Pa In — …   Deutsch Wikipedia

 • !Bang! — Founded 2001 Style American professional wrestling Headquarters Ocala, Florida Founder(s) Dory Funk, Jr. Owner(s) …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”